CDA Gennep stelt vragen over de LOB – PODCAST

De CDA fractie verzoekt het college de navolgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject?
2. Op welke wijze zijn/worden de betrokken dorpsraden bij de verkenningsfase betrokken?
3. Heeft de ontwikkeling van de Lob van Gennep gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van burgers en bedrijven in het gebied? Kunnen deze straks bijvoorbeeld hun woning of bedrijf nog uitbreiden?
4. Mensen verbazen zich over het feit dat er nog geen schaderegeling is? Is er een landelijke regeling voor schadeloosstelling in dergelijke gevallen? Of wordt deze afhankelijk van de wijze van inrichting van het gebied? Wat zijn de consequenties van een dergelijke regeling voor inwoners en bedrijven (ook voor de ontwikkelingsmogelijkheden)

”Lees

De Lob van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en
Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
Het gebied is gelegen tussen Plasmolen, Middelaar en kerndelen van Milsbeek, Ottersum en
Ven-Zelderheide die gelegen zijn achter de Niersdijk.
Na de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is het gebied door het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat al aangewezen als toekomstig (tijdelijk) bergingsgebied voor Maaswater. Tot
op heden zijn er nog geen concrete inrichtingsmaatregelen genomen om burgers en bedrijven
in het gebied ook daadwerkelijk te beschermen en criteria op te stellen wanneer het gebied
daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Ondanks dat het gebied jaren geleden al aangemerkt is
als overloopgebied hebben ook inwoners in de Lob van Gennep recht op beveiliging tegen
hoogwater.
In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat is in april 2019 daarom een
verkenning naar de Lob van Gennep gestart, zoals ook opgenomen in het collegeprogramma.
In de verkenning worden de mogelijkheden onderzocht voor een verbetering van de huidige
situatie voor de volgende drie doelen:
1. De hoogwaterbescherming van de Lob van Gennep verbeteren door de kans op instroom in
het gebied te verkleinen.

2. De waterbergende werking van de Lob van Gennep verbeteren en daarmee stroomafwaarts
bij extreme hoogwaters te zorgen voor lagere waterstanden.
3. De bijzondere (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied verbeteren. Hierbij gaat het onder
meer om de versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische
kwaliteiten van het gebied.
De afgelopen tijd hebben er in Middelaar, Milsbeek en Ven-Zelderheide goed bezochte
Informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Ook CDA leden hebben hieraan deelgenomen.
Tevens zijn er inmiddels een aantal publicaties over de verkenning naar de Lob van Gennep
geweest in de media, zoals in kranten en op televisie. Wij hebben gemerkt dat met name naar
aanleiding daarvan bij mensen in het gebied de nodige vragen zijn gerezen over de inhoud
van de plannen en de gevolgen. Gelet op de complexiteit van de
hoogwaterveiligheidsmaatregelen en – criteria, veelal ook erg technisch van aard, kunnen wij
ons dat ook goed voorstellen. Aangezien de plannen moeten leiden tot een verhoging van het
veiligheidsniveau van onze inwoners hebben wij ook het idee dat de berichtgeving in niet
alle gevallen juist is overgekomen. Dat betreuren wij als CDA in dit belangrijke traject.
Mensen worden in de lopende verkenningsfase uitgenodigd om hun wensen en bedenkingen
kenbaar te maken middels een interactief proces. Besluitvorming volgt was op een veel later
moment.

Mogelijk minder hoge dijken nodig

Mogelijk minder hoge dijken nodig

Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Provincie Limburg blijkt dat delen van het dijkenplan zoals dat er lag minder hoog hoeven te worden dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarmee zullen betroffen bewoners blij zijn dat hun het uitzicht minder wordt...

Belevingspad door hoog water niet te bewandelen

Belevingspad door hoog water niet te bewandelen

In verband met het stijgende waterpeil in het Heukelomse Beekdal zijn de Belevingsborden tijdelijk weggehaald. Hierdoor is het Belevingspad dus tijdelijk niet te "beleven" De paden zijn momenteel ook erg slecht begaanbaar in verband met het kwelwater,...

Inloopmiddag Waterschap Limburg

Inloopmiddag Waterschap Limburg

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft uitgesproken dat de regio verder kan met de dijkverleggingen in onder andere Well.Waterschap Limburg organiseert hierover dinsdag 3 december een inloopmiddag in MFC de Buun....

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht