CDA Gennep stelt vragen over de LOB – PODCAST

De CDA fractie verzoekt het college de navolgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject?
2. Op welke wijze zijn/worden de betrokken dorpsraden bij de verkenningsfase betrokken?
3. Heeft de ontwikkeling van de Lob van Gennep gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van burgers en bedrijven in het gebied? Kunnen deze straks bijvoorbeeld hun woning of bedrijf nog uitbreiden?
4. Mensen verbazen zich over het feit dat er nog geen schaderegeling is? Is er een landelijke regeling voor schadeloosstelling in dergelijke gevallen? Of wordt deze afhankelijk van de wijze van inrichting van het gebied? Wat zijn de consequenties van een dergelijke regeling voor inwoners en bedrijven (ook voor de ontwikkelingsmogelijkheden)

”Lees

De Lob van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en
Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
Het gebied is gelegen tussen Plasmolen, Middelaar en kerndelen van Milsbeek, Ottersum en
Ven-Zelderheide die gelegen zijn achter de Niersdijk.
Na de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is het gebied door het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat al aangewezen als toekomstig (tijdelijk) bergingsgebied voor Maaswater. Tot
op heden zijn er nog geen concrete inrichtingsmaatregelen genomen om burgers en bedrijven
in het gebied ook daadwerkelijk te beschermen en criteria op te stellen wanneer het gebied
daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Ondanks dat het gebied jaren geleden al aangemerkt is
als overloopgebied hebben ook inwoners in de Lob van Gennep recht op beveiliging tegen
hoogwater.
In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat is in april 2019 daarom een
verkenning naar de Lob van Gennep gestart, zoals ook opgenomen in het collegeprogramma.
In de verkenning worden de mogelijkheden onderzocht voor een verbetering van de huidige
situatie voor de volgende drie doelen:
1. De hoogwaterbescherming van de Lob van Gennep verbeteren door de kans op instroom in
het gebied te verkleinen.

2. De waterbergende werking van de Lob van Gennep verbeteren en daarmee stroomafwaarts
bij extreme hoogwaters te zorgen voor lagere waterstanden.
3. De bijzondere (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied verbeteren. Hierbij gaat het onder
meer om de versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische
kwaliteiten van het gebied.
De afgelopen tijd hebben er in Middelaar, Milsbeek en Ven-Zelderheide goed bezochte
Informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Ook CDA leden hebben hieraan deelgenomen.
Tevens zijn er inmiddels een aantal publicaties over de verkenning naar de Lob van Gennep
geweest in de media, zoals in kranten en op televisie. Wij hebben gemerkt dat met name naar
aanleiding daarvan bij mensen in het gebied de nodige vragen zijn gerezen over de inhoud
van de plannen en de gevolgen. Gelet op de complexiteit van de
hoogwaterveiligheidsmaatregelen en – criteria, veelal ook erg technisch van aard, kunnen wij
ons dat ook goed voorstellen. Aangezien de plannen moeten leiden tot een verhoging van het
veiligheidsniveau van onze inwoners hebben wij ook het idee dat de berichtgeving in niet
alle gevallen juist is overgekomen. Dat betreuren wij als CDA in dit belangrijke traject.
Mensen worden in de lopende verkenningsfase uitgenodigd om hun wensen en bedenkingen
kenbaar te maken middels een interactief proces. Besluitvorming volgt was op een veel later
moment.

Ontwerp voorkeursalternatief Well met MER (VIDEO)

Ontwerp voorkeursalternatief Well met MER (VIDEO)

De plannen voor Well zijn nu op hoofdlijnen uitgewerkt in een ontwerp voorkeursalternatief (VKA) met milieueffectrapportage (MER). De stukken liggen nu ter inzage. De informatiebijeenkomst kan helaas niet plaatsvinden. We hebben als alternatief een presentatie met...

Minder hoge dijken door nieuwe rekenmethode

Minder hoge dijken door nieuwe rekenmethode

De dijken binnen de trajecten Well en Nieuw Bergen hoeven wellicht minder hoog te worden. Door een nieuwe rekenmethode met een levensduurverkorting van 25 jaar kunnen de dijken waarschijnlijk 15 tot 25 centimeter lager worden. De nieuwe plannen werden tijdens een...

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Nu de coronacrisis ons land de afgelopen dagen volop in de greep heeft, hebben we als coalitiepartijen CDA, SP en VVD ons College (met name wethouder Peperzak) verzocht om in gesprek te gaan met de projectgroep Lob van Gennep om te onderzoeken of verruimen van de...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht