Gemeente koopt panden Mosaïque

Gemeente koopt panden Mosaïque

door | mei 3, 2018 | Bergen, Mosaique, Politiek | 2 reacties

De gemeente Bergen heeft de intentie om twee panden in het centrum Mosaïque aan te kopen om zo het aantal leegstaande vierkante meters terug te brengen. Het gaat om het pand waar voorheen de Jan Linders in was gehuisvest en het huidige pand van Hyfass/Regiobank.

Goedkeuring
De aankoop is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De hoogte van het totale aankoopbedrag is nog geheim.

De gemeente hoopt op deze manier Moasïque-Oost sneller te kunnen doorontwikkelen, waarbij dan ook de provincie betrokken wordt omdat deze een speciaal subsidiepotje heeft om leegstand terug te dringen.

Pand Hyfass/Regiobank
In het pand van Hyfass zal waarschijnlijk een tijdelijke Energiewinkel van de gemeente komen.

Lees hieronder het hele raadsvoorstel.

raadsvoorstel >>>

In 2014 is Mosaïque, het centrumplan Nieuw Bergen, gerealiseerd. Het plan had als doel de
centrumfunctie van Nieuw Bergen te versterken door de ontwikkeling van nieuwe woon- en winkelruimte,
het creëren van een landmark en het herinrichten van de openbare ruimte.
Sinds het gereed komen van Mosaïque is een deel van de nieuwe winkelruimte ingevuld, maar kampt het
resterende deel met (langdurige) leegstand. Van de 8.200 m2 winkelvoorraad in het centrum van Bergen
staat 2.650 m2 leeg. De gemeente Bergen staat in Limburg niet alleen als het gaat om een hoge
winkelleegstand. Vrijwel alle steden en plattelandskernen in Limburg hebben met winkelleegstand te
maken. Demografische ontwikkelingen, de opkomst van het internet-winkelen en de economische crisis
hebben de afgelopen jaren geleid tot een snel oplopende winkelleegstand. De detailhandelssector
verwacht de komende jaren een verdere toename van de leegstand als er geen maatregelen genomen
worden.
Naar aanleiding van de problematiek rondom winkelleegstand is de Provincie Limburg begin 2016 gestart
met een Pilot Winkelleegstand. Drie grote en drie kleine gemeenten nemen hieraan deel. De gemeente
Bergen heeft zich aangemeld, om samen met de andere gemeenten en de provincie te zoeken naar een
adequaat antwoord voor onder meer de problematiek in Nieuw Bergen.
Drie actielijnen
27 februari 2018 bent u door middel van een Raadsinformatiebrief geinformeerd over de stand van
zaken ten aanzien van de ontwikkelingen in Mosaïque. Daarin is de aanpak via drie actielijnen
toegelicht. Kort samengevat gaat het hierbij om:
Basis versterken
Om de winkelvoorzieningen in het centrum te behouden, is het van groot belang om het centrum zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor een bezoek en breder te promoten. Met het in 2017 opgezette
Ondernemersfond kan de Ondernemersvereniging Mosaïque collectieve acties opzetten, evenementen
ondersteunen en betere promotie voeren. De koppeling met het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven
wordt hierbij nadrukkelijk gezocht om ook de in onze regio verblijvende toeristen uit te nodigen het
centrum te bezoeken.

Acquisitie
Om winkeliers te verleiden om zich te vestigen in Mosaïque, zal de Gemeente Bergen inzetten op actieve
acquisitie. Hiervoor is het voornemen om centrummanagement in te richten, zodanig dat
samen met de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris het gesprek aangegaan wordt met mogelijk
geinteresseerde partijen en de locale verhuurders.

Terugbrengen winkelvoorraad
Leegstaande winkelvoorraad ontsiert een winkelcentrum en heeft een negatieve uitwerking op de
beleving van het winkelend publiek. Onderzoek in opdracht van de gemeente Bergen uitgevoerd geeft
aan dat Nieuw Bergen te maken heeft met een structurele leegstand van zo’n 1.300 m2. Deze voorraad
zou uit de markt genomen moeten worden, door transformatie naar een andere functie.
99-3

Herontwikkeling Mosaïque Oost
Stedebouwkundig bureau Waalbrug heeft in opdracht van de gemeente Bergen de opgave voor reductie
onderzocht. Gezien de huidige opbouw van het centrum en de omvang van de beoogde reductie is
Mosaïque Oost als mogelijke locatie voor herontwikkeling benoemd en uitgewerkt. Dit deel van
Mosaïque, bestaande uit Mosaïque 7b, 7c, 7d, 7e
, 7f en Keulerstraat 1 en 1b, wordt in deze uitwerking
gesloopt en getransformeerd naar woningbouw (huurappartementen conform Woonvisie van de
gemeente Bergen). De 800m2 aan retailruimte wordt uit de markt genomen. Voor bestaande bedrijvigheid
wordt gezocht naar een locatie elders in Mosaïque. De gemeente is in gesprek met huidige eigenaren en
huurders over mogelijke herontwikkeling van Mosaïque Oost.

Financieel kader
Door Bouwconsultancybureau van Kessel en Janssen is op basis van de uitwerking van Waalbrug,
taxaties, gesprekken met ondernemers en huurders en verkenning van ontwikkelingskansen (DPO
onderzoek) een businesscase opgesteld, waarin de kosten en baten voor de herontwikkeling van
Mosaïque Oost geraamd worden.
Er wordt vooralsnog uitgegaan van een organisatiemodel waarbij de gemeente Bergen alle panden
aankoopt om het project zodoende aan te jagen en financieel interessant te maken voor ontwikkelaars
Hierbij zal een bijdrage vanuit de overheid noodzakelijk zijn. In het kader van de Aanpak Winkelleegstand
is de gemeente in gesprek met de provincie Limburg voor financiële ondersteuning bij deze opgave.
Eerste strategische aankopen
In het kader van de herontwikkeling Mosaïque Oost dienen zich begin 2018 twee kansen aan, die van
belang zijn voor de ontwikkeling van Mosaïque. Hierbij gaat het om twee panden die in de verkoop zijn,
namelijk Keulerstraat 1 (en bijbehorend appartement 1b) en Mosaïque 9 (met bijbehorend appartement
9a). Om ongewenste ontwikkelingen op deze locaties te voorkomen, is het raadzaam voor de gemeente
Bergen deze panden aan te kopen. Het financieel kader voor deze aankopen is opgenomen in bijlage 1
(geheim).

Mosaïque 9 en 9a (voormalige locatie Jan Linders)
Met de aankoop van dit pand komt de gemeente in positie voor onderhandelingen met een
projectontwikkelaar en een bestaande huurder binnen Mosaïque Oost voor verplaatsing en daarmee
behoud van de winkel binnen Mosaïque. De verwachting is dat de aankoopprijs van dit pand weer goed
gemaakt wordt bij een latere verkoop. De provincie heeft aangegeven open te staan voor een verzoek tot
ondersteuning bij deze verwerving. De gemeente loopt het risico dat de bestaande huurder besluit niet in
te trekken in Mosaïque 9. Andere gegadigden om deze ruimte te huren zijn vooralsnog niet bekend.

99-4 2/4
Keulerstraat 1 en 1b (Huidige locatie Regiobank)
Keulerstraat 1 en 1b staan te koop. De gemeente kan dit pand aankopen, om deze vrij te houden voor de
op termijn beoogde transformatie naar huurwoningen. Deze strategische aankoop vormt een onderdeel
van de investering in de Herontwikkeling Mosaïque Oost. Mocht het project uiteindelijk niet doorgaan, dan
is dit pand prima verhuurbaar. Het financiële risico is hiermee gering.
Voor de korte termijn kan de gemeente zelf gebruik maken van het pand. Het is een mooie zichtbare
locatie voor gemeentelijke projecten, die de gemeente ‘in de etalage’ wil zetten. De gemeentelijke
energievisie laat zien dat communicatie van belang is om de doelstellingen te behalen. Keulerstraat 1 kan
omgevormd worden tot een energiewinkel, waar inwoners welkom zijn voor het verkrijgen van informatie
en het meedenken over duurzame oplossingen. Tevens kan het een locatie zijn voor een toekomstig
projectbureau energielandschap, op het moment dat dit project in de verkenningsfase komt. Naar
verwachting zal deze namelijk door capaciteitsproblemen niet in te passen zijn in het huidige
gemeentehuis.

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest