Minder hoge dijken door nieuwe rekenmethode

De dijken binnen de trajecten Well en Nieuw Bergen hoeven wellicht minder hoog te worden. Door een nieuwe rekenmethode met een levensduurverkorting van 25 jaar kunnen de dijken waarschijnlijk 15 tot 25 centimeter lager worden. De nieuwe plannen werden tijdens een video persconferentie door de provincie, waterschap Limburg en de gemeentes toegelicht.

Nieuw Bergen: De gemeente wil de hoogte van de dijken zoveel mogelijk beperken. Partijen – Provincie, waterschap, gemeente en Landelijk HWBP – zijn overeengekomen om in een gezamenlijk ontwerpproces te onderzoeken of de dijk lager kan. Het verkorten van de levensduur wordt daarin meegenomen.

Well: Rijk, gemeente, Provincie en waterschap hebben in november 2019 bestuurlijke afspraken gemaakt over een aangepast dijktracé in Well. In plaats van één dijk komen er twee omdijkte eilanden en een groene rivier. In de komende tijd kijken partijen in goed onderling overleg naar een bij de nieuwe situatie passende dijkhoogte, waarbij de dijkhoogte wordt geoptimaliseerd bij het verder uitwerken.

Levensduurverkorting: Voor zeven HWBP projecten zou de norm volgens het HKV-advies mogelijk lager kunnen. Voor Roermond-Alexanderhaven en Beesel stellen partijen echter gezamenlijk vast dat het niet wenselijk is om de huidige aanpak te wijzigen. Over de andere vijf (Nieuw Bergen, Belfeld, Well, Thorn-Wessem en Venlo-Velden) zijn afspraken gemaakt. De reden voor de aanpassing van deze dijktrajecten is gelegen in de onzekerheid of voor deze trajecten in de toekomst de huidige norm gehandhaafd blijft. Een beslissing hierover wordt genomen na de evaluatie van de Waterwet in 2024, mede op basis van het advies dat de Deltacommissaris zal geven. Daarom is gekeken naar mogelijkheden om, binnen de wetgeving en met behoud van de financiering, te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk. Bij deze trajecten kan gedraaid worden aan de ‘ontwerpknop’ levensduur verkorting: een dijk met een kortere levensduur is lager, omdat er voor een kortere periode rekening wordt gehouden met economische groei en klimaatverandering. Uiteraard wordt daarbij de specifieke situatie van het betreffend dijktraject in acht genomen. Alle andere dijktrajecten in Limburg zijn óf reeds versterkt óf hier speelt op dit moment nog geen dijkversterking. Tegen de tijd dat eventuele dijkversterkingen op deze locaties aan de orde zijn heeft de evaluatie Waterwet 2024 plaatsgevonden.

 

Ook interessant

Ontwerp voorkeursalternatief Well met MER (VIDEO)

Ontwerp voorkeursalternatief Well met MER (VIDEO)

De plannen voor Well zijn nu op hoofdlijnen uitgewerkt in een ontwerp voorkeursalternatief (VKA) met milieueffectrapportage (MER). De stukken liggen nu ter inzage. De informatiebijeenkomst kan helaas niet plaatsvinden. We hebben als alternatief een presentatie met...

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Nu de coronacrisis ons land de afgelopen dagen volop in de greep heeft, hebben we als coalitiepartijen CDA, SP en VVD ons College (met name wethouder Peperzak) verzocht om in gesprek te gaan met de projectgroep Lob van Gennep om te onderzoeken of verruimen van de...

door | mrt 26, 2020 | Bergen, Hoog water, Well

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht