Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 10

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 10 – 2020

Is uw woning geschikt voor spouwmuurisolatie?

Het isoleren van de spouwmuur verhoogt het comfort binnen en de energierekening gaat naar beneden. Bovendien is spouwisolatie veel goedkoper dan u misschien denkt.

Comfort
Spouwmuurisolatie geeft meer comfort in huis. De muren houden de warmte beter vast en geven minder kou af. Het wordt gelijkmatiger warm in huis. Ook de winst voor het milieu is groot: doordat de verwarming minder vaak aanslaat, daalt uw gasverbruik en stoot u minder CO2 uit.

Snel terugverdiend
Bij een hoekwoning of 2-onder-1-kap kost het isoleren van de spouwmuur ca. 2.000 euro. Daarmee bespaart u volgens Milieu Centraal u zo’n 650 euro per jaar. In drie jaar heeft u de investering dus terugverdiend.

Subsidie
De eigenaar én bewoner van een woning kan ongeveer 20 procent subsidie krijgen van de Rijksoverheid, als twee of meer isolatiemaatregelen worden uitgevoerd. En als dat gebeurt, kan er óók subsidie worden aangevraagd voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u meer informatie over spouwmuurisolatie of andere gevelisolatie en wilt u een persoonlijk gesprek hierover? Neem dan contact op met Loket Duurzaam Wonen Plus in uw gemeente. Op www.duurzaamwonenplus.nl vindt u de openingstijden en de locaties van het loket. Een e-mail sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl kan natuurlijk ook.

Lob van Gennep: veelgestelde vragen bij milieueffectrapportage

Begin februari werd bekend dat het project Lob van Gennep verder gaat met drie alternatieven. Voor deze drie alternatieven gaat onderzocht worden wat de milieueffecten zijn. Daarom is een procedure voor een milieueffectrapportage opgestart. Benieuwd wat dit inhoudt en wat we gaan doen? Lees het in onderstaande vragen en antwoorden:

1. Wat gebeurt er de komende periode?
In 2020 gaan we de drie alternatieven uitwerken. Vanachter de tekentafel, want er is nog flink wat reken- en tekenwerk nodig. Maar we zitten ook rond de tafel met mensen uit het gebied in werkateliers en omgevingswerkgroepen. We zoeken bijvoorbeeld uit hoe de dijken er bij de verschillende alternatieven gaan uitzien en hoe breed en hoog de dijken worden. Ook onderzoeken we wat de effecten van elk alternatief op milieu en leefomgeving zullen zijn. Pas na het uitwerken van de alternatieven en effectonderzoeken kan aan het eind van de verkenning, in 2021, een zorgvuldig afgewogen keuze worden gemaakt. Die keuze legt de Stuurgroep voor aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

2. Heeft de Stuurgroep een voorkeur voor een van de alternatieven?
Nee, de Stuurgroep heeft geen voorkeur. De drie alternatieven worden gelijkwaardig uitgewerkt en onderzocht. Eind 2021 legt de Stuurgroep een voorkeursalternatief voor aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister neemt uiteindelijk de voorkeursbeslissing.

3. Zijn de drie gekozen alternatieven anders dan de alternatieven waarmee het project begonnen is?
Ja, ze zijn anders. Bij de start van de verkenningsfase presenteerde het project twee mogelijke oplossingsrichtingen: Dubbele Dijken en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening. Die werden vergeleken met de huidige situatie. Bij die start werden tegelijkertijd mensen uitgenodigd om mee te denken en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Uit gesprekken met mensen in het gebied kwamen we vervolgens tot 12 mogelijke oplossingsrichtingen. Daarvan worden de drie meest kansrijke nu verder uitgewerkt: Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening.

Nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen

De gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, 
Nijmegen en Wijchen) werken vanaf 1 juni 2020 samen met een nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen: Welzorg. Dit bedrijf levert hulpmiddelen, zoals scootmobielen en rolstoelen, aan cliënten die via de gemeente een Wmo-voorziening krijgen.

Cliënten met een hulpmiddel via de gemeente kunnen dit hulpmiddel ná 1 juni gewoon blijven gebruiken. De dienstverlening van huidige leverancier Medipoint gaat op één van de volgende manieren over naar Welzorg:

1. Een deel van de cliënten blijft voor onderhoud, reparatie en service voorlopig bij Medipoint
Medipoint blijft ook ná 1 juni 2020 onderhoud en reparaties aan al verstrekte hulpmiddelen uitvoeren. Dit loopt door tot uiterlijk 31 mei 2024. Alle hulpmiddelen gaan binnen deze vier jaar geleidelijk over van leverancier Medipoint naar Welzorg. Welzorg neemt de dienstverlening van Medipoint over zodra een al verstrekt hulpmiddel moet worden aangepast of als er een ander hulpmiddel wordt verstrekt. Gebruikt een cliënt meerdere hulpmiddelen? Dan neemt Welzorg alle hulpmiddelen in één keer over. Zo heeft de cliënt maar met één leverancier te maken.

2. Een deel van de cliënten gaat per 1 juni 2020 voor de volledige dienstverlening over naar Welzorg
Welzorg neemt bij deze cliënten per 1 juni onderhoud, reparaties en service van al verstrekte hulpmiddelen over van Medipoint. Welzorg verzorgt ook eventuele aanpassingen of levert een ander hulpmiddel. De gemeente Mook en Middelaar stuurt alle cliënten die nu een Wmo-hulpmiddel gebruiken een brief met informatie over deze wijziging. In deze brief staat ook beschreven op welke wijze de dienstverlening van de leverancier wordt voortgezet. Dit is geen vrijblijvende keuze, maar hangt samen met het hulpmiddel dat een cliënt nu gebruikt.

Uitreiking van de “Willemsorde”.

Door burgemeester mr. drs. W. Gradisen is op zaterdagmiddag 22 februari jl. de Willemsorde uitgereikt. De uitreiking vond plaats in ’t Môks Café voorafgaand aan de sleuteloverdracht aan de prinsen van de Carnavalsverenigingen uit de gemeente Mook en Middelaar. De Willemsorde is uitgereikt aan Diny Broens uit Molenhoek, Miranda Kosman uit Middelaar en Piet Martens uit Mook.

De ‘Willemsorde van Mook, Middelaar en Molenhoek’ is een vette knipoog naar de echte Willemsorde, wat een bijzondere militaire orde is en dus niets met het civiele carnavalsgebeuren te maken heeft. De naam van de carnavaleske onderscheiding is verbonden aan de voornaam van burgemeester Willem Gradisen.

De procedure is dat ieder jaar de drie Carnavalsverenigingen (De Heikneuters, De Krölstarte en De Meulenwiekers) uit de gemeente Mook en Middelaar de genomineerden voordragen. De verkregen informatie bij de nominatie wordt op rijm gezet en in het dialect “vertaald” door Sjaak Kroon en Marieke Lemmen. Deze fantastische en komische dichtwerken worden, tegelijkertijd met de Willemsorde (ontworpen en gemaakt door de Mookse goud- en zilversmid Marc de Roeper), in een ingelijste oorkonde door burgemeester Willem Gradisen aan de genomineerden uitgereikt. Hij heeft de onderscheiding met daarbij passende oorkondes dit jaar mogen uitreiken aan drie carnavalisten van de Carnavalsverenigingen, die zich achter de schermen al vele jaren inzetten voor de carnaval. Hieronder een greep uit de verdiensten van de gedecoreerden in de Willemsorde.

Over Diny Broens uit Kuulengat en voorgedragen door CV De Meulenwiekers is onder andere het volgende gezegd:
Zónder de creaties en de scepters van Dien
Zoj de Kuulegatse carnaval ’n stuk minder fleurig zien
Vör wat Diny allemôl vör de Meulenwiekers hèt gedaon
Mug zïj vandaag ien ’t zunneke staon
Ien Graave gebaore en ien Gruusbèk gewônd
Ópgroeje ien ’t Kölle van Gelderland hèt zich gelônd
Want ok ien Kuulegat bleef hör carnavalshart gloeje
En ging Diny zich mit de Meulewiekers bemoeje
Diny heurde bïj ’n carnavalsbuurt en wâ minde?
Ze was ’t beruchtste lid van die ‘Rue de la Linde’
Hôs fèrtig jaor trug vör ’t ö.rst mit d’n óptocht mitgedaon
As ‘Liesje woj Lotje leere loope langs de lange Liendelaon’
Mit wâ hó.lt, fantasie en mit kleurige li.nte
Fabriceert Diny scepters ien de prachtigste ti.nte
Jeugdprinse en Prinsesse – dâ is toch wel ste.rk
Zwaaje al vör d’n èllefde keer mit zön fraai stukske we.rk

Over de verdiensten van Miranda Kosman uit ’t Krölstarteriek en voorgedragen door CV De Krölstarte is onder andere het volgende gezegd:
Zónder hör gereegel, hör getèl en hör sómme
Was de Middelarse carnaval veul tekort gekómme
Vör wat zïj allemôl vör de Krölstarte hèt gedaon
Mug Miranda vandaag ien ’t zunneke staon
Miranda stó.nd vör ’t örst op ’t Krölstarte-bordes
Nèvve Jubileumprins Michel: zïj was zien Prinses
Van toen af was dit Gruusbèks mè.jdje hillemôl binne
En kón ze as Page bïj de Krölstarte beginne
As penningmèèster verdient Miranda ok zeeker hör pu.nte
Hè.lt de ha.nd óp de knip en lèt gruuwelijk goe.d óp de mu.nte
Ze hèt dordör de gé.ldzaake wèr op weete te porre
Zödat d’r a.nder jaor ’n moj jubileum gevie.rd kan worre
Mit de carnaval is Miranda absoluut op hör bè.st
Bestè.lt dra.nk, ruumt de bar ien, rent en vliegt tot ’t lè.st
Stuurt personeel ân, verdèèlt breudjes, ’t is hôs nie te snappe
Tèlt lèège flesse en bónne en mu.nte én ziet ok kans ’n goej pilske te tappe

Over hetgeen Piet Martens uit ’t Heikneuterrijk en voorgedragen door CV De Heikneuters is onder meer aangegeven:
Ongevèèr alles wat ze bïj de Mokse carnaval hèbbe bedocht
Hèt dizze mi.ns ien zien eentje vólbrocht
Vör alles wat hïj vör de Heikneuters hèt gedaon
Mug Piet vandaag ien ’t zunneke staon
Hôst alle mi.nse, die ge hie.r vandaag ziet
Kènne van de carnaval alleen Piet zienen tied
Zô lang al heurt Piet bïj ’t Moks meubilair
Zô duk al kreeg Piet ziene steek wèr ’n vèèr
Piet was bïj de Raod en zat bïj ’t Bestuur
Ging jaore as vörzitter en ok as Vorst dör ’t vuur
Mar ien plets van te smè.lte hiel Piet de kop ka.ld
Zo wier ie as Heikneuter zuutjes ân a.ld
Óp de sleuteluutrè.jkinge ien ziene wèthowwerstied
Kónne de Vorste hun kritiek óp mikpunt Piet heel mekkelijk kwiet
Hïj hèt zich vör de kómst van ’t station al heel vroeg iengezèt
Kumt ’t dordör dat d’n trèjn duk te laot of hillemôl nie gèt?

Allen van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 15

Publicaties gemeente Gennep week 15

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 15 - 2020 Stichting IKL en gemeente Gennep gaan samen aan de slag om het buitengebied te verfraaien. Afgelopen jaren was het een groot succes en daarom wordt ook dit jaar weer bloemzaad uitgegeven om te zorgen voor...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14 - 2020 Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar, Het coronavirus beheerst op dit moment ons dagelijks leven en dat zal helaas nog wel enige tijd duren. Dit merken alle inwoners van...

Publicaties gemeente Bergen week 14

Publicaties gemeente Bergen week 14

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 14 - 2020 Afkoppelen loont, vraag subsidie aan Beperk uw bezoek aan het milieupark Bergen, hart van Nationaal Park De Maasduinen Dijkversterking Well Infographic Noodverordening corona Nestkastjes voor mezen voor...

door | mrt 6, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht