Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 18

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 18 – 2020

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021 vóór 1 juni 2020

Als ouder of verzorger kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding van het vervoer van uw kind naar en van de basisschool, de speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Dit geldt onder andere wanneer u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde, voor het kind toegankelijke, school woont.

Deze vergoeding wordt gegeven voor het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer. In bepaalde gevallen worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

Het inzetten van aangepast vervoer (taxi) is alleen mogelijk als er geen openbaar vervoer aanwezig is, de reistijd met het openbaar vervoer een bepaalde duur overschrijdt, of de leerling wegens zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig of met begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen.

Leerlingen die voortgezet (speciaal) onderwijs volgen kunnen geen aanspraak maken op een vervoervoorziening, tenzij er sprake is van een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Indien er sprake is van een dergelijke handicap wordt van u een verklaring van een ter zake deskundige gevraagd.

U kunt meer informatie vinden op onze website www.mookenmiddelaar.nl door bij loket voor inwoners/producten en diensten het trefwoord “leerlingenvervoer” in te typen.

Wanneer u denkt voor het schooljaar 2020-2021 in aanmerking te komen voor een vergoeding van het vervoer, dan dient u vóór 1 juni 2020 een aanvraag in te dienen. Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij het KlantContactCentrum van de gemeente Mook en Middelaar, telefoonnummer 024 – 696 91 11 of per e-mail: kcc@mookenmiddelaar.nl. U kunt het ook downloaden vanaf onze website.

Voor de leerlingen die dit schooljaar al gebruik maken van het leerlingenvervoer, worden de formulieren binnenkort verzonden.

Lintjesdag 24 april 2020

De uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen kon in verband met het coronavirus op lintjesdag 24 april jl. helaas niet plaatsvinden. Landelijk is aan de burgemeesters daarom gevraagd om degenen, die deze onderscheiding is toegekend, persoonlijk telefonisch op de ochtend van 24 april daarvan op de hoogte te stellen. Aan het begin van de middag op diezelfde dag komt een speciale editie uit van de Staatscourant waarin alle namen van de decorandussen zijn gepubliceerd. De daadwerkelijke uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen vindt op een later moment plaats. Helaas is over de datum daarvan nu nog niets te zeggen.

In de gemeente Mook en Middelaar zijn door burgemeester Willem Gradisen vier inwoners persoonlijk geïnformeerd over de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. Alle vier de inwoners zijn bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het betreft in alfabetische volgorde (op achternaam) de heer M.A.F. (Giel) van Duijnhoven uit Middelaar, mevrouw J.G.M. (Kosien) ten Haaf-Weijers uit Plasmolen, de heer A.F. (Ton) Herings uit Mook en de heer P.E.R. (Paul) Oosterhoff uit Mook. In hoofdlijnen wordt hieronder aangegeven op basis van welke verdiensten deze inwoners een Koninklijke Onderscheiding is toegekend. Met deze bijzondere Koninklijke Onderscheiding worden zij hierbij nogmaals van harte gefeliciteerd.  

M.A.F. (Giel) van Duijnhoven
De heer Van Duijnhoven is vanaf 1973 tot heden actief bij CV De Krölstarte in Middelaar. Gedurende deze periode heeft hij diverse rollen gehad en (bestuurs)functies vervuld. Hij was tevens één van de initiatiefnemers van de zgn. ‘Club van 59’ die zorg droeg voor het overeind houden van de financiële positie van de vereniging. Vanaf 1988 zet de heer Van Duijnhoven zich tevens in voor activiteiten van de Prominentenclub, het Genootschap van oud-prinsen, die bijvoorbeeld de jaarlijkse fietstocht en de Kiste Trui Wandeltocht organiseert.

Vanaf 2004 tot 2018 is hij actief geweest bij en in de Dorpsraad Middelaar. De leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de bewoners heeft al jaren zijn aandacht. Binnen de Dorpsraad heeft de heer Van Duijnhoven de rol vervuld van plaatsvervangend-voorzitter en de leiding gehad over diverse werkgroepen (o.a. het energieproject, de verkeersveiligheid en bereikbaarheid).

Vanaf het moment dat hij in Middelaar, in buurtschap de Kamp, is komen wonen, is de heer Van Duijnhoven een actief lid van de buurtvereniging. Sinds 2000 als bestuurslid en vanaf 2017 als voorzitter. Tevens zet hij zich vanaf 2006 tot heden in voor het onderhoud en de restauratie van het rijksmonument Kapel Maria Onbevlekte Ontvangenis.

 J.G.M. (Kosien) ten Haaf-Weijers
Mevrouw Ten Haaf is sinds 1996 lid van het Middelaarse Gilde St. Sebastianus, maar ook daarvoor was zij in deze vereniging al jaren actief. Dit mede door haar echtgenoot, die zelf reeds vanaf 1975 lid is. Bij de jaarlijkse kermisactiviteiten vervult zij al meer dan twintig jaar een voortrekkersrol.

Mevrouw Ten Haaf is vooral betrokken bij de vele horeca-gerelateerde werkzaamheden. Ze verzorgt
verder de Gildetenues. Zo heeft zij bijvoorbeeld ook het Gildevaandel ingrijpend gerepareerd en
gereviseerd.

Vanaf de eerste Boerendag in Middelaar in 2000 (indertijd georganiseerd in verband met het 200-jarig bestaan van de gemeente Mook en Middelaar) is mevrouw Ten Haaf betrokken geweest bij de organisatie. Door het grote succes in het jaar 2000 (meer dan 5000 bezoekers) werd besloten die dag om de 4 jaar te houden. Tot vorig jaar is zij daarvan bestuurslid geweest.

Verder heeft mevrouw Ten Haaf reeds in 2007 in het gemeenschapshuis het gemeenschappelijk Eetpunt geïnitieerd. Ze zorgt daar wekelijks voor de menukeuze, inkoop, het koken, helpen bij uitserveren, enz. Ongeveer 25 senioren komen daar wekelijks bijeen voor een gezamenlijke warme maaltijd en hebben zo sociaal contact. Ook is zij actief als gastvrouw in de Dörpskamer: het centrale ontmoetingspunt voor de inwoners van Middelaar en Plasmolen.

Sinds 2015 maakt mevrouw Ten Haaf deel uit van het dagelijks bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Middelaar. Ze bekleedt daar de functie van penningmeester. In 2008 was zij tevens de initiatiefneemster van de St. Hulp bij Hartstilstand en een drijvende kracht achter deze stichting.

A.F. (Ton) Herings
De heer Herings is reeds vanaf 1972 lid van Scouting Don Bosco. Deze vereniging heeft een sterke, maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd en jongeren. Hij begon in 1972 als verkenner en in 1977 werd hij verkennersleider. Hij organiseerde in 1994 mede het 40-jarig jubileum en is contactpersoon voor Jantje Beton.

De heer Herings heeft zich als commissielid Bosgroep bij de Scouting sterk ingezet voor het bosgebied waarop het terrein van Don Bosco is gelegen. Hij was tien jaar groepsvoorzitter en penningmeester en vanaf 1994 heeft hij als voorzitter van Don Bosco een belangrijke rol vervuld bij de organisatie van het 50-jarig jubileum in 2004 en bij de realisatie van een Amfitheater op het scoutingterrein en de vernieuwing van de blokhutten.

Naast al die activiteiten bij de Scouting is hij actief bij Biljartvereniging JSM in Molenhoek en daar al ruim 31 jaar bestuurslid en penningmeester. De heer Herings is tevens vanaf 1997 t/m 2004 als penningmeester actief geweest bij Harmonie Erica. Naast de algemene bestuurstaken en het penningmeesterschap was hij medeorganisator van jaarlijkse verenigingsacties.

Van 2011 tot 2015 was de heer Herings penningmeester bij CV De Heikneuters. Toen er in 2013 sprake was van een moeilijke periode bij deze vereniging heeft hij het voorzitterschap waargenomen. Na dit bestuurslidmaatschap bleef hij zich binnen CV De Heikneuters vooral inzetten voor het ouderencarnaval. Al zo’n 15 jaar is de heer Herings tevens jurylid van de carnavalsoptocht in Middelaar.

 Vanaf 1998 doet hij tevens vrijwilligerswerk in de plaatselijke politiek: van 1998-2006 voor de Lijst Van Lent en sinds 2006 voor de DGP (Dorpsgroepering Pouwels). De heer Herings is vanaf 2014 gemeenteraadslid en sinds dit jaar fractievoorzitter van de DGP.

Sinds 2013 is de heer Herings voorzitter van de stichting Pribyslav, die zich ten doel stelt de vriendschappelijke band (jumelage) tussen de Tsjechische zustergemeente Pribyslav en de gemeente Mook en Middelaar in stand te houden en te versterken. Hij is ook vanuit deze verantwoordelijkheid begaan met het onderhouden van de contacten en actief in het intensiveren daarvan.

P.E.R. (Paul) Oosterhoff
Vanuit het werk als predikant is de heer Oosterhoff op tal van terreinen actief. Dit ging verder dan wat vanuit zijn werk mocht worden verwacht. Vanaf 1991 zet hij zich in het bijzonder in voor mensen met psychiatrische aandoeningen, voor de verslaafden die op straat zijn beland en voor vluchtelingen. De heer Oosterhoff regelt onder andere bezoeken aan de huisarts, financiële ondersteuning en doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening.

Reeds vanaf de oprichting in 1998 van de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen (SNOV), is hij voorzitter en de meest continue factor. Daarnaast is hij eveneens een aantal keren door de Protestantse Diaconie parttime gedetacheerd om de functie van algemeen coördinator voor 12 uur per week waar te nemen. Door het grote netwerk dat de heer Oosterhoff heeft in Nijmegen kan de stichting adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen. Na pensionering is zijn voornemen om de werkzaamheden voor de SNOV voort te zetten.

In 2013 heeft de heer Oosterhoff in Nijmegen het Huis van Compassie opgericht. Eerst onder de hoede van de Protestantse Diaconie Nijmegen en vanaf 2015 als zelfstandige stichting. Vanaf het begin is hij hier tevens voorzitter. Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waar veel activiteiten plaatsvinden. Hier zijn meer dan honderd mensen regelmatig actief als vrijwilliger.

In 1997 stond de heer Oosterhoff aan de wieg van het Nijmeegs Platform Integrale Schuldhulpverlening. Het platform groeide uit tot een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente. In 2004 was hij initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van de Voedselbank Nijmegen (VBN). De heer Oosterhoff is vervolgens als vrijwilliger actief gebleven voor de Voedselbank. In de jaren 2001 – 2014 is hij voorzitter geweest van de Stichting Straatmensen voor Straatmensen. Hij was tevens de oprichter van deze stichting.

Hij gaat ook voor wanneer de samenleving onder druk staat. Zo organiseerde de heer Oosterhoff. op verzoek van de toenmalige burgemeester in 2001 een bijeenkomst in de Stevenskerk na de aanslagen op onder andere de Twin Towers in New York op 11 september van dat jaar.

A.J. (John) van Opstal
Op vrijdag 24 april is na afstemming met burgemeester Gradisen door zijn collega burgemeester Bruls van Nijmegen eveneens een inwoner van de gemeente Mook en Middelaar gebeld met het heugelijk nieuws van een Koninklijke Onderscheiding. Deze onderscheiding zal worden uitgereikt in Nijmegen, waar de decorandus werkzaam is. Het betreft prof. dr. A.J. (John) van Opstal uit Molenhoek, die bij Koninklijk Besluit is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Opstal is in 1983 afgestudeerd in biofysica aan diezelfde universiteit en hij is in 1989 gepromoveerd op het gebied van de experimentele en theoretische analyse van oogbewegingen bij primaten. Na twee jaar postdoctoraal onderzoek in Zürich, Zwitserland, keerde hij terug naar de Radboud Universiteit. In 2005 is de heer Van Opstal benoemd tot hoogleraar in de systeembiofysica.  Decorandus heeft gedurende zijn gehele carrière wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit verricht op audiovisueel terrein. Binnen dit onderzoeksgebied heeft hij zich met name gericht op de geluidslocalisatie van de mens. Hij bereikt een doorbraak door onderzoek te doen bij blinden en doven en bij mensen met een normaal audiovisueel systeem op basis waarvan hij heeft bewezen dat het auditieve systeem van volwassenen opmerkelijk flexibel is. De heer Van Opstal is een pionier in het meten en analyseren van geluidsverwerking bij resusapen. Hij heeft de wetenschap op dit gebied verder gebracht met zijn studies van gecoördineerde oog- en hoofdbewegingen als gevolg van externe stimuli, met name geluid.

Naast de fundamentele kant heeft het onderzoek van de heer Van Opstal een grote klinische relevantie. Als expert in het audiovisuele systeem heeft hij de laatste jaren veel samengewerkt met de gezondheidszorg (Radboudumc, KNO) en met bedrijven uit de industriële sector om gehoorimplantaten verder te ontwikkelen. 

Niet alleen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek excelleert de heer Van Opstal: ook vervult hij een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderwijs. Hij is een gepassioneerde docent, levert belangrijke bijdragen aan de organisatie van het onderwijs en draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van visie op het onderwijs. De heer Van Opstal is tot nu toe promotor geweest van 15 promovendi en momenteel is hij eindverantwoordelijk voor zeven cursussen binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  en voor de masterspecialisatie Neuroscience.

In 2001 en 2010 was hij coördinator voor de onderwijsvisitatie van het curriculum natuurkunde. Van 2005 tot 2010 was hij hoofdverantwoordelijk voor het centrale curriculum natuurwetenschappen.  Ook is de heer Van Opstal al vele jaren lid van de examencommissie van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en voorzitter van het Radboud Honours Programma.

Decorandus heeft met zijn onderzoeken en andere maatschappelijke activiteiten een grote bijdrage geleverd aan de wetenschap en de ontwikkeling van hooroplossingen voor ernstig slechthorende en dove patiënten.

Open brief aan alle mantelzorgers

Beste mantelzorgers,

Het coronavirus heeft op iedereen veel invloed. Zeker ook op u als mantelzorger. Degene waar u voor zorgt heeft uw hulp op dit moment waarschijnlijk nog harder nodig dan hiervoor. Misschien ging degene waar u voor zorgt altijd naar de dagbesteding en kan dat nu niet meer. Of wordt de dagbesteding op een andere manier ingevuld. Dat is van invloed op de hulp die nu van u gevraagd wordt. Ook kan het zijn dat u als mantelzorger ondersteund werd door familie, buren, vrijwilligers of professionals en dat dit door de coronamaatregelen gestopt is. De zorg komt dan nog meer op uw schouders terecht.

Denk toch ook aan uzelf
U, als mantelzorger bent nu alleen of in hele kleine kring verantwoordelijk voor de zorg van een naaste. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd blijkt dat dat behoorlijk zwaar is. We weten nu nog niet hoe het verder gaat met de maatregelen rond het Coronavirus en het is onduidelijk wanneer ondersteuning bij uw mantelzorgtaken weer mogelijk is. Dat maakt de huidige situatie extra moeilijk.

Een privé-moment is nu niet meer zo vanzelfsprekend. Even een kop koffie buitenshuis drinken kan niet en bij iemand op bezoek gaan wordt afgeraden. Toch hoop ik dat u blijft zoeken naar een manier om ontspanning te nemen en aan uzelf te denken. Bijvoorbeeld door een boek te lezen of digitaal met iemand koffie te drinken. Het is belangrijk dat u goed door deze periode komt, samen met diegene waar u voor zorgt.

Een luisterend oor
Om u als de mantelzorger te ondersteunen hebben we in onze gemeente Mantelzorg Mook en Middelaar. Kim Falk en Anita de Roos staan voor u klaar voor een goed gesprek of als u vragen heeft.

Het kan zijn dat u met bepaalde zaken even niet goed raad weet. Of dat u behoefte heeft aan een gesprek met iemand die weet in wat voor situatie u zit. Kim en Anita hebben kennis van zaken en praten graag met u. Dit kan zowel per telefoon als per e-mail. Kim is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 20 03 31 ​96 en Anita via telefoonnummer 06 -19 68 59 58. U kunt ook een e-mail sturen naar mantelzorgmookenmiddelaar@malderburch.nl.

Bedankt voor wat u doet
Ook al zullen velen van u het vanzelfsprekend vinden, ik vind het bijzonder dat u elke dag opnieuw klaarstaat voor de mensen die het nodig hebben. Ik ben trots op u, op alle mantelzorgers in de gemeente Mook en Middelaar en op de wijze waarop u onbaatzuchtig voor mensen in onze samenleving zorgt. En ik weet zeker dat ik dat namens iedereen in onze gemeente mag zeggen.

Bedankt voor alle inzet en zorg goed voor uzelf,

Met hartelijke groet,
Pepijn Baneke,
Wethouder Sociaal Domein.

Uitslag enquête hondenbeleid

Wat vinden de inwoners van de gemeente Mook en Middelaar van het hondenbeleid dat in 2011 door de gemeente is ontwikkeld? Is dit beleid nog wel actueel? Waar is behoefte aan in onze gemeente?

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft onderzoeksbureau De AfvalSpiegel in opdracht van de gemeente Mook en Middelaar onderzoek gedaan. Er is een enquête aan in totaal 1.300 honden- en niet-hondenbezitters binnen onze gemeente toegezonden. Wij willen de 460 inwoners die hebben gereageerd hartelijk bedanken.

Meer prullenbakken
Uit de evaluatie blijkt dat er op dit moment te weinig prullenbakken zijn voor hondenpoep. Als pilot plaatsen wij in onze gemeente ongeveer acht extra prullenbakken. Waar en wanneer de prullenbakken geplaatst worden, zal via een persbericht en op onze website worden bekendgemaakt.

Na een jaar evalueren we dit. We horen graag van u wat u van de extra prullenbakken vindt. Hoe u uw ervaring met ons kunt delen, zullen wij op dezelfde manier laten weten.

Minder uitlaatstroken
Niet alle uitlaatstroken worden (veel) gebruikt. Daarnaast zijn er uitlaatstroken die wel worden gebruikt, maar waarvan de ligging niet ideaal is. Deze uitlaatstroken veroorzaken veel overlast. Daarom halen we de uitlaatstroken aan de Broekweg in Plasmolen weg. Op deze plek komt een prullenbak voor hondenpoep. Ook dit maakt deel uit van de pilot; over een jaar horen we graag uw ervaring hiermee.

Nieuw losloopveld
Inwoners geven aan dat ze een hondenlosloopveld missen in onze gemeente. In 2020 openen we daarom een hondenlosloopveld van ruim 2.000 m 2 aan de Ringbaan in Molenhoek. Alle inwoners van onze gemeente kunnen hier gebruik van maken. Het hondenlosloopveld voorzien wij van bankjes en prullenbakken. Als het losloopveld een succes blijkt en er meer behoefte is aan dit soort velden in onze gemeente, gaan we op zoek naar andere locaties.

Verbetering informatie over het hondenbeleid
Vooral hondenbezitters geven aan dat zij de informatie over het hondenbeleid niet goed kunnen vinden. Deze informatie is op de gemeentelijke website te vinden en staat in folders die bij de balie van het gemeentehuis liggen. Ook plaatsen we regelmatig berichten in de lokale media. Inwoners geven aan dat dit toch onvoldoende of onduidelijk is. Daarom zullen we de informatie op de website verbeteren en zullen we de informatie ook delen via onze social media. Er komen, na de pilots, nieuwe folders die alle hondenbezitters per post zullen ontvangen. Ook zullen we bekijken welke informatie op straat duidelijker kan.

Handhaving
Houden hondeneigenaren zich niet aan de regels door bijvoorbeeld poep niet op te ruimen of de hond niet aan te lijnen op plekken waar dit moet, dan kan onze Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA) diegenen waarschuwen en bekeuren. Uit de evaluatie blijkt dat inwoners dit ook belangrijk vinden. We blijven ook in de toekomst werken aan een veilige en schone gemeente door hierop te blijven handhaven. Onze BOA zal altijd proberen te waarschuwen en deelt hondenzakjes uit. Grootschalige controles kondigen we altijd van te voren aan en dan leggen we ook de regels nog een keer uit.

Het gehele rapport inzien?
De reacties van de bewoners zijn samengevoegd in een rapport. Dit rapport staat op onze website:
www.mookenmiddelaar.nl. In de komende tijd gaan we werken aan de verbeteringen die we hierboven noemen. Na een jaar kijken wij hoe de reacties van de omgeving zijn, wat de ervaringen zijn met de afvalbakken en of de omgeving ook schoon is en blijft.

We gaan weer aan de slag met de openbare verlichting

De gemeente Mook en Middelaar gaat ook dit jaar aan de slag met het vervangen en verbeteren van de openbare verlichting. Onzuinige lampen, versleten armaturen en roestige masten maken plaats voor zuinige ledlampen en duurzame lichtmasten, die qua lengte en lichtbeeld passen bij uw straat.

Het is niet mogelijk om alle verouderde lichtmasten en lampen in één keer te vervangen. Dat is te duur en bovendien niet altijd noodzakelijk. Per jaar maken we een afweging, waarbij de meest onzuinige en meest verouderde apparatuur als eerste aan de beurt komt.

Als we iets doen, willen we het graag in een keer goed doen. Daarom vragen we om uw hulp. We zijn van plan de locaties van de lichtmasten die we vervangen zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. Wanneer u echter bij ons aangeeft dat bepaalde plaatsen slecht zijn verlicht, kunnen we die plaatsen kritisch bekijken en eventuele verbeteringen meenemen in de werkzaamheden. Mocht u dus op- of aanmerkingen hebben over de openbare verlichting, laat het ons dan weten. U kunt uw reactie tot 15 mei sturen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl of telefonisch doorgeven via 024 – 696 91 11.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 23

Publicaties gemeente Gennep week 23

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 23 - 2020 Als ouder of verzorger kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het vervoer van uw kind naar de basisschool of het speciaal onderwijs. Dit gaat om het schooljaar 2020-2021. Wanneer komt u in...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22 - 2020 Zoals ieder jaar vindt ook in 2021 de traditionele lintjesregen plaats ter gelegenheid van Koningsdag. Kent u iemand die zich al langere tijd belangeloos inzet voor de gemeenschap? Dan kunt u...

Publicaties gemeente Bergen week 22

Publicaties gemeente Bergen week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 22 - 2020 Energie Update Informatie over de eikenprocessierups Latex handschoenen en mondkapjes in grijze afvalcontainer Schaapskudde vanaf Pinksteren bij Eendenmeer Taxus taxi Verkeersplateau Well Verplichte...

door | mei 1, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad