Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 24

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 24 – 2020

Brief van de burgemeester

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,

Graag zou ik u de vraag stellen hoe het nu met u gaat. We hebben de afgelopen periode zoveel meegemaakt en iedereen bevond zich daarbij in een andere situatie. Misschien moet u, omdat u tot een risicogroep behoort, nog steeds binnen blijven. En mogelijk bent u daarmee van de ene op de andere dag verstoken geraakt van uw familie. Nog steeds is niet alles als voorheen en kan het zijn dat u zich eenzaam voelt. Of misschien heeft u juist een druk gezin en moest u ineens het thuiswerken combineren met fulltime zorgen voor bijvoorbeeld een kind met rugzakje. Nu de scholen weer open gaan voelt u misschien hoe zwaar de afgelopen periode geweest is.

Of misschien ben je een scholier of student en genoot je van de zon, het zelf kunnen inrichten van je dag. Maar ben je nu blij om weer naar school of de opleiding te kunnen gaan, terwijl het ook wel even wennen is om weer mee te moeten gaan in de geboden structuur.

De weg naar herstel
Ik denk dat de afgelopen periode op iedereen veel invloed heeft gehad. En dat we ons dit de komende tijd steeds meer gaan realiseren. Ik hoop dat we uit deze periode inzichten mee kunnen nemen die ons in de toekomst helpen. Bijvoorbeeld hoe waardevol het is om een sociaal netwerk te hebben en om écht tijd aan elkaar te besteden. Om elkaar te helpen. Tegelijkertijd hoop ik dat we eventuele schade zo goed mogelijk weten te herstellen. Ondernemers, zoals wij die vooral hebben in de horeca en toeristenbranche, hebben forse financiële klappen gehad. Datzelfde geldt voor vele zzp’ers en andere ondernemers. Er zijn mensen die psychisch hebben geleden of achteruit zijn gegaan door de lockdown. En laten we vooral niet degenen vergeten die ernstig ziek zijn geworden door corona en die voor een lang traject van stapsgewijs herstel staan.

Houd oog voor degenen die in isolatie blijven
In het bijzonder wil ik deze keer stil staan bij degenen die het gevoel hebben achter te blijven in isolatie, terwijl de wereld om hen heen steeds meer vrijheid ervaart. Ik denk hierbij aan mensen met sociale angsten, psychische aandoeningen of grote fysieke beperkingen. Velen van hen vonden het al moeilijk om mee te gaan in het dagelijkse leven voordat corona uitbrak. Sommigen raakten steeds meer in isolement, verloren contacten en konden niet meegaan in het tempo van de wereld om hen heen. In de coronatijd hebben sommigen van hen opnieuw warmte ervaren, doordat mensen opnieuw oog voor elkaar kregen. En doordat anderen in hetzelfde schuitje als zij belandden. Ineens vonden ontmoetingen laagdrempelig, digitaal plaats. Sommigen van hen die zich voorheen eenzaam voelden, leefden in de coronatijd juist op. Zij genoten van het nieuwe, grotendeels digitale, samenzijn. Nu de wereld weer meer vrijheid krijgt, voelen ze het leven mogelijk opnieuw leeglopen. Ik wil u allen oproepen om oog te houden voor degenen die niet mee kunnen komen in het nieuwe tempo. Voor degenen die het niet lukt om uit isolement te komen. Laten we oog houden voor elkaar, ook nu we nieuwe vrijheden krijgen. Misschien júíst nu.

Dankbaar voor de mogelijkheden
Tot slot wil ik iedereen toewensen dat we weer mogen genieten van samen en buiten de deur zijn. De scholen zijn weer open. De terrassen zijn weer open. Er kan weer gesport worden. Ondernemers krijgen langzaam weer een beetje adem, hoewel dat in bijvoorbeeld de horeca erg moeilijk blijft met de vele beperkingen. En we kunnen elkaar weer in groepen ontmoeten. Dingen die we voorheen misschien achteloos deden, zorgen nu voor nieuwe vreugde en een besef dat we dit niet voor lief moeten nemen.

We blijven verstandig
De komende tijd houden we in de gaten of corona beheersbaar blijft, ondanks alle nieuwe vrijheden. Dat hopen we uiteraard van harte. Maar om dat te bereiken blijven we een beroep doen op uw verstand: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en blijf thuis als u verkouden bent of als een gezinslid ziek is. Wanneer we dat doen, kunnen we blijven genieten van de grotere vrijheid. Samen verslaan we corona.

Met hartelijke groet,
mr. drs. Willem Gradisen, burgemeester Mook en Middelaar

Inzameling textiel

In de gemeente Mook en Middelaar staan op diverse locaties textielcontainers voor de inzameling van textiel en oude kleding. Tevens wordt er sinds dit jaar vier maal per jaar (voorheen halfjaarlijks) huis-aan-huis ingezameld.

Op donderdag 18 juni a.s. wordt er ingezameld door Sympany. Zoals gebruikelijk ontvangt u een plastic zak om oude kleding in aan te bieden of een sticker die u op een eigen plastic zak kunt plakken. U kunt de plastic zakken met textiel op 18 juni a.s. vanaf 07.30 uur ‘s morgens goed zichtbaar aan de kant van de weg zetten.

Er zijn een aantal goede redenen om textiel gescheiden in te zamelen. Ten eerste is het goed voor het milieu. Textiel is goed herbruikbaar en recyclebaar. Hergebruik spaart het milieu door vermindering van de hoeveelheid afval die gestort wordt en de hoeveelheid nieuwe grondstoffen die gebruikt wordt voor productie van nieuwe kleding. Verder is recyclen goedkoper dan verbranden. Het gescheiden inzamelen en recyclen van textiel zorgt ervoor dat een grote afvalstroom niet verbrand hoeft te worden. Het is voor de gemeente Mook en Middelaar voordelig om textiel apart in te zamelen aangezien het verbranden van textiel kosten voor de gemeente (en indirect voor u) met zich meebrengt en het recyclen niet.

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Soms zitten er ook berichten tussen die niet helemaal waar zijn. En dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Hieronder heeft het projectteam daarom een aantal feiten op een rij gezet.

“Er is nog geen keuze gemaakt”
Er is absoluut nog geen keuze gemaakt. Dit jaar, in 2020, worden de drie alternatieven Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening gelijkwaardig uitgewerkt en onderzocht. Eind 2021 neemt de minister een besluit over het voorkeursalternatief.

“Het alternatief Reguliere Dijken is een serieuze optie”
Het alternatief Reguliere Dijken is één van de drie kansrijke alternatieven die in de verkenning wordt uitgewerkt. Bij dit alternatief worden de bestaande dijken hoger en sterker en wordt het gebied beschermd tegen hoogwater volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Dat is in de Lob van Gennep een overstromingskans van 1/300 ste per jaar.

“Het gebied wordt niet opgeofferd”
Het gebied krijgt de wettelijke bescherming tegen hoogwater, net als de rest van Nederland. Elk van de drie alternatieven zorgt voor een verbetering van de waterveiligheid in het gebied conform de wettelijke norm. En elk van de drie alternatieven zorgt voor een waterstandsverlaging stroomafwaarts, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid van het gebied. En dus wordt het gebied niet opgeofferd.

“Overstroming van het gebied kan bij hoogwater optreden, ongeacht het alternatief”
Dijken beschermen Nederland tegen hoogwater. Er bestaat echter altijd een kans op overstroming. Dit geldt voor de huidige situatie in de Lob van Gennep en ook na uitvoering van het project. In de nieuwe situatie worden dijken hoger en sterker en wordt de kans op overstroming kleiner. Dit geldt voor elk van de drie alternatieven.

Het gebied overstroomt als het water in de Maas hoger staat dan de hoogte van de dijk of de drempel. Dit geldt voor Reguliere Dijken en ook voor Verbindende Dijken met drempel(s). Bij Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening stroomt ook water het gebied in, maar dat gebeurt pas bij extremere hoogwaters dan bij de andere twee alternatieven. Bij alle alternatieven blijft een kans op overstroming aanwezig, maar door het project wordt die kans wel kleiner.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

In de periode vanaf 10 juni tot en met eind juli 2020 wordt er in de gemeente Mook en Middelaar onderzoek gedaan in de ondergrond naar aardwarmte (ofwel geothermie). Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Landelijk onderzoek aardwarmte
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Het is mogelijk dat u een lichte korte trilling voelt.

Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl. Ook kunt u op deze website een film bekijken hoe het onderzoek plaatsvindt.

Veilig en verantwoord
Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitgevoerd. Nu ligt de focus op de lijn tussen Putten en Cuijk (lijn 5). Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM de partij die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.

De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: 

  • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
  • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Bestuurders blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
  • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling. 
  • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Uitzonderingen
De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | jun 12, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad